F O R M Á C I A

 

 

na ceste zasväteného života pre Ordo virginum vychádza z dokumentu

Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní 

             zasvätených panien ORDO VIRGINUM,

ktorý bol schválený Konferenciou biskupov Slovenska v roku 2009.

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20091112019


Formácia sa delí na:

 

1. PRÍPRAVNÁ FÁZA - vzdialená príprava

Trvá dva roky

 

Záujemkyňa v tejto fáze:

-  skúma povolanie a motívy k spôsobu ZŽ v Ordo virginum

- zoznamuje sa s históriou a spôsobom života zasv. panien

- prehlbuje duch. život s dôrazom na potrebu vnút. modlitby a uvedenie do dennej modlitby Cirkvi (Breviára)

- získavá základné informácie aj o iných formách zasv. života

- má nadobudnúť poznanie o osobitosti povolania zasv. panien

 

2. KANDIDATÚRA - blízka príprava

Trvá najmenej 5 rokov

 

Kandidátka v tejto fáze:

- prehlbuje znalosť vierouky a mravouky Cirkvi

- prehlbuje život  s Kristom podľa viery Cirkvi

- prehlbuje život z Božieho slova, modlitby a rozjímania o podstate a histórii panenského stavu

- modlí sa dennú modlitbu Cirkvi 

- prehlbuje duch. život so zreteľom na život zasv. panny ako obrazu Cirkvi a na čnosť panenstva

- dôkladne sa zoznamuje s liturgiou zasvätenia

- učí sa žiť v panenstve v duchu evanjeliových rád

- utvrdzuje sa v prijatí života v samote a v adekvátnom vnímaní vlastnej sexuality

- slúži Cirkvi podľa osobných darov a možností, učí sa chápať svoje sosobné povolanie