FORMÁTORI zasvätených panien

 

BISKUPSKÝ DELEGÁT

Diecézny biskup, pokiaľ to uzná za prospešné, môže dekrétom vymenovať kňaza, tzv. biskupského delegáta pre zasvätené panny, aby mu pomáhal pri jeho starostlivosti o zasvätené panny i kandidátky zasvätených panien. Biskupský delegát je menovaný na dobu siedmich rokov, pričom vymenovanie je možné znovu opakovať. Úlohou biskupského delegáta je zastupovať biskupa a pomáhať mu pri rozlišovaní povolania žiadateliek a utváranie náplne ich všeobecné i osobné formácie.

 
 

DUCHOVNÝ PORADCA

Pre duchovné vedenie biskup dekrétom ustanoví kňaza - duchovného poradcu zasvätených panien, ktorý môže viesť exercície pre zasvätené panny a kandidátky, príležitostne im poskytuje individuálnu duchovnú pomoc, môže prijať úlohu ich spovedníka a je informovaný o spiritualite a duchovnom zázemí každej jednotlivej panny.

 
 

ZASVÄTENÁ PANNA - SPREVÁDZATEĽKA

Na formácií kandidátky sa spravidla podieľa tiež niektorá z už zasvätených panien. Na túto úlohu (po vypočutí mienky biskupského delegáta) biskup určí zasvätenú pannu - sprevádateľku, ktorá vyniká pevnou vierou, zbožnosťou, múdrosťou, obozretnosťou a ľudskými cnosťami.

 
(pozri Odporúčajúce smernice, s. 12)