Základné predpoklady,

 

ktoré je nutné splniť na prijatie žiadateľky do prípravnej fázy:

 
 
1.  Pokrstená a pobirmovania katolíčka, žijúca v plnom spoločenstve s Cirkvou.

2.  Zodpovedajúci vek : minimálne 23 rokov, najviac 43 rokov. (Biskup môže dišpenzovať maximálne 2 roky.)

3.  Slobodná, nikdy nebola vydatá a nikdy nežila verejne a zjavne v stave odporujúcom čistote.  

4.  Psychické zdravie

5.  Ľudská zrelosť, rozvážnosť, zodpovedajúce charakterové vlastnosti, zodpovednosť a dobrá povesť.
 
6.  Záujem a snaha o neustále prehlbovanie duchovného života.

7.  Kladný vzťah k vlastnej sexualite, prijatie svojej ženskosti, zdravý a vyrovnaný vzťah k mužom i pohľad na manželstvo.
 
8.  Nebráni jej žiadna iná prekážka a má potrebné ľudské i duchovné predpoklady.
 
 
(pozri Odporúčajúce smernice, s. 13-14)