Zasvätenie

 

O spôsobilosti prijať doživotnú zasvätenie rozhodne diecézny biskup na základe svedectiev osôb zodpovedných za jej formáciu, príp. panny poverenej formáciou a biskupského delegáta. Biskup si vyžiada tiež svedectvo duchovného správcu farnosti, kde má kandidátka trvalé alebo prechodné bydlisko.

 

K prijatiu liturgického zasvätenie sa vyžaduje

 

1. Vek aspoň 30 rokov, najviac 50

2. Platné vykonanie kandidatúry

3. Rozhodnutie bez násilia, vážneho strachu alebo podvodu

4. Umožnenie diecéznym biskupom pristúpiť k zasväteniu podľa normy práva.

 

Slávnostný obrad zasvätenia sa koná v katedrále diecézy alebo v inom kostole či kaplnke, ak je to z nejakého dôvodu vhodnejšie.

 

Zasvätenie koná diecézny biskup podľa liturgického obradu schváleného Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V prípade nutnosti môže biskup konaním obradu špeciálnym mandátom poveriť iného biskupa či kňaza.

 
(pozri Odporúčajúce smernice, s. 18-19)

 

S Ľ U B

 

Obrad zasvätenia  panien, s. 13:

Panny po jednom pristupujú k biskupovi, kľaknú si,

svoje zložené ruky vložia do oboch rúk biskupa a hovoria:

(na snímke: sr. Marina Derevyashkinova, Rusko, 2013)

 

"PRIJMI, OTČE ,

SĽUB DOKONALEJ ČISTOTY

A NASLEDOVANIA KRISTA,

KTORÝ ZA POMOCI PÁNA

VYSLOVUJEM PRED TEBOU

A PRED SVÄTÝM BOŽÍM ĽUDOM".