SPIRITUALITA zasvätenej panny

 
(vymedzenie identity)

 

"Ordo virginum" je spôsob zasväteného života žien, ktoré Pán povolal, aby sa k nemu nerozdelené pripútali s väčšou slobodou srdca, tela a ducha, a ktoré sa so schválením Cirkvi rozhodli žiť v stave trvalého panenstva.

 

Životný štýl zasvätenej panny je potrebné chápať ako výrazný signál a znamenie Cirkvi panny, ktorá tu na zemi v modlitbách a svedectve života očakáva prichádzajúceho Pána a vedome sa pripravuje pre svojho Ženícha.

 

Panna sa zasväcuje Bohu  podľa schváleného liturgického obradu

 

Vydáva zvláštne svedectvo tajomstva Cirkvi, panenskej nevesty a matky, lebo jej povolaním je žiť a reprezentovať tajomstvo zasnúbenia Cirkvi a jej podivuhodnú plodnosť.

 

Zasvätené panenstvo samo osebe nevyžaduje aj záväzok chudoby a poslušnosti, ale iba život v panenskej čistote.

 

Zasvätené panny pokračujú v živote vo svete v ochote a pripravenosti obetovať svoj život pre Cirkev.

 

Zasvätená panna poslúcha najvyššieho veľkňaza (Petrovho nástupcu) ako svojho najvyššieho predstaveného

 

Diecézny biskup je priamym predstaveným pre pannu, ktorú zasvätil Pánovi. Preto zasvätená panna prechováva voči nemu úctu a poslušnosť.

 

Zasvätené panny povolané na službu v Cirkvi. Slúžia svojej diecéze i celej Cirkvi zvlášť modlitbou

 

Spolupracujú na zvestovaní evanjelia a v službe potrebnej podľa svojej charizmy, veku, životných podmienok a okolností, profesie i spirituality, ktorá je im vlastná. Podieľajú sa na evanjelizácii, katechizácii a iných činnostiach Cirkvi v prostredí, v ktorom žijú a pracujú. 

 

Podľa priania biskupa a potrieb diecézy môžu prijať zamestnanie v Cirkvi alebo zostať vo svojom civilnom povolaní.

 

Modlitbou a pokáním sa upevňuje jej svedectvo života.

 

Radosť a láska dodávajú jej apoštolskej službe účinnosti a vytrvalosti k tomu, aby mohla do sveta vnášať ducha evanjelia.

 

Zasvätená panna rešpektuje biskupom povereného zástupcu, "biskupského  delegáta", a váži si pastiersku službu kňaza - "duchovného poradcu", ktorí sú určení biskupom, aby zasvätené panny sprevádzali a povzbudzovali.

 

Zasvätenej panne sa odporúča, aby charakteristikou jej stavu bolo prijímanie sviatostí, modlitba breviára, lectio divina, meditácia, duchovné čítanie, spytovanie svedomia, adorácia, duchovné vedenie, exercície a výrazy úcty k Panne Márii, ako napr. ruženec.

 

Zasvätené panny môžu vytvárať spoločenstvo, aby vernejšie zachovávali svoje predsavzatia a navzájom sa podporovali v službe Cirkvi.

 

(pozri Odporúčajúce smernice, s . 9-11)

 

 

CHARIZMA zasväteného panenstva

 

 

Volanie k laickej forme života zasvätenej panny je zvláštne povolanie a špecifická charizma.

 

Stav Ordo virginum nie je zriadený „k úradu“ - zasv. panna zasvätením neprijíma úrad v Cirkvi, ale "primárne k osobnej svätosti tej, ktorá ho prijala", nakoľko má byť vo svojom živote a službe - najmä v modlitbe - obrazom panenskej nevesty Cirkvi v jej vzťahu k Ježišovi Kristovi: čistá silou milosti!

 

Netýka sa primárne činnosti (v zmysle apoštolátu), ale BYTIA človeka vo svedectve a prítomnosti

 

Zasvätenie teda nie je na začiatku duchovnej cesty kandidátky, ale tvorí jej stred.