ORDO VIRGINUM

 

Rád zasvätených panien - ORDO VIRGINUM (skratka OV) - je starobylý rád existujúci už od čias apoštolov. 

Zasvätené panny nie sú rehoľnice a nepatria ani k sekulárnym inštitútom. 

Svoje zasvätenie žijú vo svete, a to špecifickým spôsobom typickým pre spiritualitu Ordo virginum.

Kto je zasvätená panna?

 

Zasvätená panna je žena zasvätená Bohu ako Kristova snúbenica v službách Cirkvi. Biskup od nej verejným a slávnostným liturgickým obradom prijíma večný sľub panenstva a zasväcuje ju Bohu.

Už v prvých storočiach existovali v cirkevných obciach panny, ktoré chceli z lásky k Bohu zasvätiť svoje panenstvo Kristovi v službe Cirkvi. 

K životu v panenstve boli prijímané biskupom, ktorý ich pri zvláštnom obrade zasväcoval Bohu. Na zasvätené panny sa pozeralo ako na zvláštny stav v Cirkvi, rovnako ako na askétov, vdovy, pustovníčky a pustovníkov. 

So vznikom rehoľného spôsobu života počet panien žijúcich v svetských podmienkach klesal, nikdy však nezanikol. 

Povolanie na tento spôsob zasväteného života sa znovu stalo aktuálnym na začiatku 20. storočia. 

Po opakovaných žiadostiach a preskúmaní celej veci bolo Druhým vatikánskym koncilom nariadené upraviť starobylý obrad zasvätenia panien (SC, čl. 80). Nový obrad bol vyhlásený dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 31. mája 1970 a umožnil prijať zasvätenie ženám žijúcim vo svete.

 

 Stav zasvätených panien je zakotvený v Kódexe kánonického práva, ktorý ho chakakterizuje ako :

 

"Rád panien, ktoré po prejavení svätého predsavzatia užšie nasledovať Krista, diecézny biskup podľa schváleného liturgického obradu zasväcuje Bohu, mysticky zasnubuje s Kristom, Božím Synom, a posväcuje službe Cirkvi." (kán. 604).

 

Tento stav sa líši od ostatných foriem zasväteného života. Stav zasvätených panien nemožno stotožňovať ani s rehoľníčkami, ani s členkami sekulárnych inštitútov či združení apoštolského života, hoci so všetkými majú veľa spoločných čŕt. 

 

 

Ako žijú zasvätené panny?

 

Koncil neustanovil pre ne žiadnu inštitúciu. Preto, podobne ako v prvých storočiach kresťanstva, majú možnosť zvoliť si rôzne formy života: môžu žiť osamote, môžu sa spolčovať alebo žiť v duchovnej symbióze s nejakou rehoľnou rodinou, aby si tým zabezpečili väčšiu duchovnú pomoc. 

 

Zasvätené panny žijú vo svete individuálnym spôsobom života, mimo nejakého spoločenstva zasvätených osôb

Nemajú záväznú regulu, podľa ktorej majú žiť...

 

(Prevzaté z Preambuly dokumentu KBS Odporúčacie smernice o príprave na život v povolaní zavätených panien ORDO VIRGINUM, KBS 2009, str. 7 - 8)

 

 

Apoštolát a záväzky zasvätenej panny

 

Stav zasvätených panien, ktorý je príbuzný iným formám zasväteného života, zaväzuje ženu žijúcu vo svete (alebo rehoľníčku) k modlitbe, pokániu, službe blížnym a apoštolskej práci, a to podľa stavu a príslušných chariziem, aké každá dostala (KKC 924).